— NAŠE TRAŤ —


PROVOZNÍ ŘÁD MOTOKROSOVÉ TRATĚ

Provozovatelem motokrosové tratě je AMK v AČR Kaplice, Luční 570, Kaplice 382 41
Kontaktní osoby :
Blanka Vaněčková 775 731 911
Nikola Klečková 723 173 711
Jan Froněk st. 776 880 760


Každý návštěvník areálu je povinen před vstupem do areálu a před započetím jeho využívání, kontaktovat výše uvedené osoby, nebo pověřeného člena MX Kaplice přítomného v areálu, seznámit se s tímto provozním řádem, řídit se jeho pokyny a počínat si vždy ohleduplně a zachovávat dobré mravy.
Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno:
- vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
1. Trénink je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných a návykových látek( včetně léků snižujících pozornost a koncentraci)
2. Jízda po trati je povolena výhradně terénním motocyklům ( včetně enduro),sajdkárám a čtyřkolkám, pitbikum splňujícím technické podmínky.
3. Pro trénink jsou vymezeny následující tréninkové dny a doba :

Úterý 10:00-12:00 a 13:00-18:00
Středa 10:00-12:00 a 13:00-18:00
Čtvrtek 10:00-12:00 a 13:00-18:00
Sobota-Neděle 10:00-12:00 a 13:00-18:00

Teamy můžou trénovat po dohodě s kontaktními osobami, uvedenými výše.
Poplatky za tréninky se řídí ceníku.
Provozovatel tratě si vyhrazuje právo tréninkový den zrušit nebo omezit jeho dobu, případně pořádat v tento termín organizovaný trénink.
4. Jezdci mladší 18-ti let se smějí pohybovat po trati pouze pod dozorem jejich zákonného zástupce.
5. Každý jezdec je povinen vybavit se příslušnou bezpečnostní výbavou bezpečnostní helma, rukavice, chrániče, pevnou obuv, úrazové pojištění vztahující se k jim provozované činnosti a pojištění na škodu způsobenou třetí osobě.
6. Jezdci, trénující na trati, musí být důkladně seznámeni s ovládáním motocyklu.
7. V první části tréninkové jízdy jede jezdec pomalu, seznamuje se s tratí, zejména s jeho profilem, povrchovým složením, sjízdnosti tratě a případnými dalšími změnami v profilu tratě.
8. Při vjíždění na trať, stejně tak i vyjíždění z trati, musí jezdec zvýšit opatrnost.
9. Jízda po trati je daná a povolená pouze v jednom směru.
10. Při hromadném tréninku a předjíždění musí jezdec/ jezdci/ zvýšit opatrnost.
11. Trénink jezdců není organizován( pokud není rozhodnuto jinak ) a probíhá na vlastní nebezpečí. Provozovatel nezajišťuje v době tréninku lékařskou a jinou technickou pomoc.
12. Při poruše stroje na trati je jezdec povinen jej neprodleně odstavit mimo trať.
13. Jízdě v místě parkování strojů a doprovodných vozidel je povolena pouze na první rychlostní stupeň.
14. V areálu trati a v přilehlém okolí je zakázáno jakékoliv mytí, čištění čistění strojů. Případné opravy strojů je možné provádět pouze na místě určeném provozovatelem trati ( depu). Doplňování provozních náplní je povoleno se zvýšenou opatrností, pouze na vyhrazeném místě určené provozovalem.
15. Při manipulaci s hořlavými látkami ( benzín, nafta ) je zakázáno kouřit.
16. Jakýkoliv únik provozních náplní je nezbytné bez prodlení hlásit provozovateli tratě a učinit nezbytná opatření, vedoucí k zmírnění jejich následků. Případné odstraňování následků úniku provozních náplní půjde k úhradě jeho původci.
17. V celém prostoru trati a přilehlém okolí je zakázáno znečišťování odpadky a odkládání jakéhokoliv odpadu ( pneumatiky,oleje, atd. ) Pro běžný komunální odpad jsou na určených místech v prostoru trati vyhrazeny a označeny odpadové kontejnery. Každý návštěvník areálu je povinen třídit odpad do takto označených kontejnérů.
18. V době jízdy strojů po trati je zakázán volný pohyb osob po trati a volné pobíhání psů a ostatních domácích zvířat. Dále je zakázáno poškozovat vybavení areálu,rozdělávat oheň(mimo místa k tomu určená ), používat areál k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým je určen.
19. Při porušení provozního řádu, nebo při nedodržení pokynů provozovatele, či jeho zástupce, bude jezdci jízda ihned ukončena. Jezdec může být vykázán z areálu.
20. Provozovatel areálu nenese odpovědnost za úraz, či škody vzniklé použitím areálu, nebo za škody způsobené doprovodem jezdce.
21. Jakoukoliv škodu, kterou návštěvník způsobí provozovateli tratě, nebo třetím osobám, je povinen uvést na vlastní náklady do původního stavu, nebo uhradit odpovídající částkou, při čemž se řídí platnými právními předpisy.
22. Každý ( jezdec, doprovod, návštěvník ), kdo zahájí trénink, nebo se pohybuje na trati a v areálu, tímto souhlasí s provozním řádem a bude jej dodržovat.


OPERATING ORDER OF THE MOTOCROSS TRACK

The operator of the motocross track is AMK in AČR Kaplice, Luční 570, Kaplice 382 41

Contact person :

Blanka Vaněčková 775 731 911

Nikola Klečková 723 173 711

Jan Froněk st. 776,880,760


Every visitor to the site is obliged to contact the aforementioned persons or an authorized member of the MX Kaplice present in the site before entering the site and before starting to use it, familiarize themselves with these operating rules, follow their instructions and always behave respectfully and maintain good manners.

The following is prohibited throughout the protected landscape areas:

- enter and stay with motor vehicles and caravans off roads and local roads and places reserved with the consent of the nature protection authority

1. Training is prohibited for persons under the influence of alcohol, drugs or other narcotic and addictive substances (including drugs that reduce attention and concentration)

2. Driving on the track is only allowed for off-road motorcycles (including enduro), sidecars and four-wheelers, pit bikes that meet the technical conditions.

3. The following training days and times are defined for training:

Tuesday 10:00-12:00 and 13:00-18:00

Wednesday 10:00-12:00 and 13:00-18:00

Thursday 10:00-12:00 and 13:00-18:00

Saturday-Sunday 10:00-12:00 and 13:00-18:00

Teams can train by agreement with the contact persons listed above.

Fees for trainings are governed by the price list.

The track operator reserves the right to cancel the training day or to limit its duration, or to organize organized training on this date.

4. Riders under the age of 18 may move around the track only under the supervision of their legal representative.

5. Each rider is obliged to equip himself with the appropriate safety equipment: safety helmet, gloves, protectors, sturdy shoes, accident insurance related to the activity he is engaged in and insurance for damage caused to a third party.

6. Riders training on the track must be thoroughly familiar with the handling of the motorcycle.

7. In the first part of the training ride, the rider drives slowly, gets to know the track, especially its profile, surface composition, track drivability and any other changes in the track profile.

8. When entering the track, as well as leaving the track, the rider must be more careful.

9. Driving along the track is given and allowed only in one direction.

10. During mass training and overtaking, the rider(s) must be more careful.

11. Rider training is not organized (unless decided otherwise) and takes place at your own risk. The operator does not provide medical or other technical assistance during training.

12. In the event of a machine breakdown on the track, the rider is obliged to stop it immediately outside the track.

13. Driving in the parking lot of machines and accompanying vehicles is only allowed in first gear.

14. Any kind of washing, cleaning or cleaning of machines is prohibited in the track area and in the surrounding area. Any repairs to machines can only be carried out at a place designated by the track operator (depot). Replenishment of operational fillings is permitted with increased caution, only at a designated place designated by the operator.

15. Smoking is prohibited when handling flammable substances (gasoline, diesel).

16. Any leakage of operational fillings must be reported to the line operator without delay and the necessary measures taken to mitigate their consequences. Any removal of the consequences of the leakage of operational fillings will be paid for by its originator.

17. In the entire area of the track and the surrounding area, it is forbidden to pollute with garbage and deposit any waste (tyres, oil, etc.) Waste containers are reserved and marked for ordinary municipal waste at designated places in the area of the track. Every visitor to the site is obliged to sort waste into containers marked as such.

18. Free movement of people on the track and the free running of dogs and other domestic animals are prohibited while the machines are driving on the track. Furthermore, it is forbidden to damage the equipment of the area, start a fire (outside the places designated for this purpose), use the area for other purposes and in a different way than for which it is intended.

19. In the event of a violation of the operating regulations, or failure to follow the instructions of the operator or his representative, the rider's ride will be terminated immediately. The rider may be expelled from the premises.

20. The operator of the area is not responsible for injury or damage caused by the use of the area, or for damage caused by accompanying riders.

21. Any damage that the visitor causes to the operator of the track or to third parties, he is obliged to restore at his own expense to the original condition, or to pay the corresponding amount, in which case he is governed by applicable legal regulations.


22. Everyone (rider, escort, visitor) who starts training or moves on the track and in the area hereby agrees to the operating rules and will comply with them.

MX SHOP PŘÍMO NA TRATI !

NIBL MX shop

NIBL MX SHOP s.r.o.
IČO: 17348480
DIČ: CZ 17248480

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí: na zavolání po domluvě

Úterý: od 9:30 - 18:00

Středa: od 9:30 - 18:00

Čtvrtek: od 9:30 - 18:00

Pátek: na zavolání po domluvě

Sobota: od 9:30 - 18:00

Nedělě: od 9:30 - 18:00

Kontakt: +420 723 173 711

e-mail: niblmxshop@seznam.cz 

niki.k@seznam.cz


Chcete nás kontaktovat?

Motokros Kaplice, Motokrosový areál Blanská kotlina  +420 775 731 911, mxkaplice@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!